Tapio Osala

Varsinainen kotisivuni on osoitteessa http://TapioOsala.com Siellä on nojapyörä (Härmäpyörä) ja Katariina Järvisen musiikkiasiaa...

keskiviikkona, maaliskuuta 07, 2012

"En ole tehnyt mitään laitonta..."

POHJANMAAN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS syyttämättä jättämisestä12/299
PL 255 65101 VAASA Puhelin 0295626800 Fax 0295626820
PÄÄTÖS 12/299syyttämättä jättämisestä
Asianro 23.2.2012 R 11/4287
Syyttämättä jätetty LUMIO MARKKU MIKAEL 26.04.1960

Syyksi luetut rikokset ja lainkohdat
VIRKAVELVOLLISUUDEN RIKKOMINEN
14.7.2007 – 25.4.2010
8360/Rl0006978/11
Rikoslaki 40 luku 9 § 1
Laskujen käsittelyohjeet
Irtaimen omaisuuden luettelointiohjeet

Teonkuvaus:
Markku Lumio on Vaasan kaupungin kaupunginjohtajana virkaansa
toimittaessaan tahallaan rikkonut virkatoiminnassa noudatettaviin
säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa.
Lumio on käyttänyt eräisiin vaate- ja tavarahankintoihin, joko käytössään
ollut kaupungin luottokorttia taikka maksanut ensin kyseiset hankinnat
omilla rahavaroillaan ja laskuttanut kyseiset hankinnat kaupungilta
jälkikäteen. Lumio on sen jälkeen kun hänen alaisensa ovat tarkastaneet
kyseiset laskut, itse hyväksynyt hankinnat maksuunpanoa varten. Lumio
ei myöskään ole huolehtinut siitä, että hänen 50 euroa ylittävät hankinnat
on merkitty kaupungin irtaimistokirjanpitoon.
Hankintoja on yhteensä seitsemän kpl ja niiden kokonaissumma on 2312,15 euroa.

Tekoa ei kokonaisuutena arvostellen voida pitää vähäisenä.

Päätös: Syytettä Luomiota vastaan ei nosteta.

Perustelut: Kohtuusperuste

Kirjallisesta aineistosta ilmenee, että Lumio itse on hyväksynyt laskut
em. hankintojen osalta. Vaasan kaupungin laskujen käsittelyohjeiden
mukaan hyödykkeen vastaanottaja ja hyväksyjä ei saa olla sama
henkilö. Kaupungin irtaimen omaisuuden luettelointiohjeiden mukaan yli
50 euron arvoinen irtaimisto tulee merkitä irtaimistokirjanpitoon.

Kaupungin kirjalliset ohjeet laskujen hyväksymisestä ovat yksiselitteiset.
Hyvään hallintotapaan ei kuulu omien laskujen hyväksyminen.
Johtavana virkamiehenä Lumion on täytynyt olla tietoinen ohjeiden
sisällöstä ja niiden tulkinnasta. Todennäköiset syyt Lumion
syyllisyydestä ovat olemassa.

Toimenpiteistä luopuminen:
Lumion virantoimitukseen liittyvät asiat ovat olleet hyvin laajasti esillä
julkisuudessa ja niitä on useaan otteeseen käsitelty kaupungin eri
toimielimissä. Asia on myös johtanut luottamuskriisiin Lumion ja hänen
työnantajansa välillä. Kaupunki on antanut ulkopuoliselle taholle
tehtäväksi suorittaa tarkastuksen Lumion edustus- ja
suhdetoimintamäärärahojen käytöstä. Luottamuskriisi on lopuksi johtanut
siihen, että Lumio on irtisanoutunut virkatehtävästään. Edellä mainittuun
viitaten katson, että olisi kohtuutonta käsitellä asiaa oikeudessa ja vaatia
rangaistusta siitä. Olen tämän vuoksi päättänyt luopua toimenpiteistä
Lumiota vastaan.
Koska kaupungille ei ole aiheutunut vahinkoa ja hankintojen määrä on
ollut vähäinen, ei tärkeä yksityinen tai yleinen etu vaadi syytteen
nostamista.

Lumiota epäiltiin alunperin siitä, että olisi käyttänyt edustusmäärärahoja
väärin ja niillä hankkinut tavaroita ja vaatteita omaan käyttöönsä, eli
virka-aseman väärinkäyttämisestä. Olen tutustunut yleisjaoston
päätöksiin, koskien kaupungin edustusmäärärahan käyttöä. Lumio on
kuulustelussaan myös viitannut näihin päätöksiin. Totean, että
yleisjaoston päätökset ovat tulkinnanvaraisia. Koska rikosvastuuta ei voi
perustaa hyvin ylimalkaisiin tai epämääräisiin ohjeisiin, olen tullut siihen
lopputulokseen, ettei ole todennäköisiä syitä siitä, että Lumio olisi
syyllistynyt virka-aseman väärinkäyttämiseen.

Lainkohta: Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 1 luku 8 § 1 kohta

Allekirjoitus
Johtava kihlakunnansyyttäjä
Peter Levlin

OHJEITA ASIANOSAISILLE
ASIANOSAISTEN HUOMIOON OTETTAVAKSI
1. Tämä päätös ei vapauta mahdollisesta
vahingonkorvausvelvollisuudesta.
2. Kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta,
asianomistaja saa itse nostaa syytteen rikoksesta, ellei
asianomistaja ole peruuttanut syyttämispyyntöänsä tai muuten
luopunut syytteen nostamisesta.
3. Virallinen syyttäjä saa peruuttaa päätöksensä ja nostaa syytteen, jos
asiassa ilmenneen uuden selvityksen mukaan päätös on perustunut
olennaisesti puutteellisiin tai virheellisiin tietoihin.
4. Jos syyttämättä jätetty sitä vaatii, virallisen syyttäjän on saatettava
syyllisyyttä koskeva ratkaisunsa tuomioistuimen käsiteltäväksi.
Vaatimus on toimitettava syyttäjälle kirjallisesti 30 päivän kuluessa
siitä päivästä, jona päätöksen tiedoksianto tapahtui. Postitse
lähetetystä päätöksestä katsotaan syyttämättä jätetyn saaneen
tiedon seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu
postin kuljetettavaksi. Tuomioistuinkäsittelyn ajasta ja paikasta
ilmoitetaan asianosaisille erikseen.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 1 luku 8 § 1 kohta
Jollei tärkeä yleinen tai yksityinen etu muuta vaadi, virallinen syyttäjä saa
sen lisäksi mitä 7 §:ssä säädetään, jättää syytteen nostamatta milloin:
1) oikeudenkäyntiä ja rangaistusta on pidettävä kohtuuttomina tai
tarkoituksettomina ottaen huomioon tekijän ja asianomistajan välillä
saavutettu sovinto tai muu tekijän toiminta rikoksensa vaikutusten
estämiseksi tai poistamiseksi, hänen henkilökohtaiset olonsa, rikoksesta
hänelle aiheutuvat muut seuraukset, sosiaali- ja terveydenhuollon toimet
tai muut seikat; taikka
---
Lihavoinnit TO.

Tunnisteet:

0 Comments:

Lähetä kommentti

<< Home